info.org.il
טנרטניאב עדימ שופיח : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

אבא/החמומה תא הכה

.והשמ אוצמל ךירצ ינא .טנרטניאל סנכיהל יל רוזעת ,אבא :יל רמא ,ילש ןבה ,(9.5) טבנ עובש ינפל
ריכמ אל אוהש למס םע תינוכמ בוחרב וישכע האר אוהש יל רמא אוהו שפחמ אוה המ ותוא יתלאש
.וז תינוכמ הזיא תעדל בייח אוהו

היעבה .שפחל יתלחתהו טנרטניאל ונסנכנ .רוזעל יתעצהו וליבשב טושפ היהי אל הזש ול יתרמא
םילמל עיגא םירצק םישופיח המכ ירחאש יתבשח .שופיחב שמתשהל םילימ וליאב יתעדי אלש התיה
.יליבשב טושפ היה אל םג הז .יתיעט .תונוכנה

רשאמ רתוי היה רבכ הז .יליבשב היססבוא תויהל ךפה הז .יתאצמ אלו הזה שופיחב תועש יתעקשה
.ולש ןבה לש הטושפ הלאשב חילצמ אל לבא לכה אוצמל לוכיש ןעדימל רגתא היה הז .ילש ןבל רוזעל
.הכומ שיגרה החמומה

תא אוצמל יתחלצה אל טושפ .תוינוכמ לש םילמס לע תילגנאב יתבתכ וא יתרביד אל ילש םייחב
.תינוכמ לש למסל תילגנאב םילמה וא הלימה

שמש תיב לש ןוידה תצובקל הלאש יתחלש .הנוש השיג יתיסינ ןמז ןומה שופיחב יתעקשהש ירחא
יתבשח .תילגנאב "תינוכמ לש למס" םירמוא ךיא יתלאש .הילגנאו ב"הרא ידילי הב םירבחה בורש
.יתיעט לבא תחא הבושת לבקאש

לע אצמנש ןולסיפל םיארוק ךיא" הז שפחמ ינאש המש החנההמ ועבנ יתלביקש תובושתהמ קלח
.םינשיה סדצרמ ימגדב שלושמה בכוכהו ראוגיב רמנה ומכ ,תוראופמ תוינוכמ לש "עונמה הסכמ
.Hood ornament, Emblem , Insignia ויה יתלביקש םילמה

.הז תא יתארקשכ יתשייבתה .Logo התיה יתלביקש הנוכנה הבושתה
?!? ימצעב הז לע יתבשח אל ךיא

תוינוכמה ילמס לכ םע רתא יתאצמו "AskJeeves "auto makers logo ב יתשפיח דיימ
.םלועבש
http://www.cybercomm.net/~fiorella/logos/cars/index.html

תוינוכמ לש םילמס השפיח איהש ללגב ןאכל הסנכנ יהשימ םייתניב)
...ןכל ,אצמ אלו שפיח רתאה לש ארוק דוע זאו דבוע אל הלעמלש רתאהש יל הבתכ איהו
םכליבשב יתפסאש תוינוכמ ינרצי לש םילמס 99 - םכתורשל

?בושח הז המל
.תונוכנה םילמב םישמתשמ אל םתאש לודג יוכיס שי ,םישפחמ םתאש המ םיאצומ אל םתא םא

אוצמל ידכ שמתשהל םילמ וליאב עדוי אל ינאש קר ,הזכ רתא תויהל בייחש התיה ילש החנהה
.תולקב רתאה תא יתאצמ ,הנוכנה חתפמה תלימ תא יתאצמש עגרב .ותוא

םתאש אשונב םיקסועש םירחא םישנא ולאשת ,םישפחמ םתאש המ תא םיאצומ אל םתא םא
.םישפחמ

. יתוא לואשל םג םילוכי םתא


Give a man a fish and you feed him for a day; teach him to use the Net and he won't bother you for weeks.

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.