info.org.il
טנרטניא םייחה : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

"ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce

עוריאה
תכרעמה לע דובעל יתרזח לומתא .תג תירקב הירפסה לש רתאל הנכות ביכר יתשכר ךרעב הנש ינפל
ביכרה תא גרדשל העצה יתלביק םישדוח המכ ינפלש יתרכזנו הזה הנכותה ביכרב תשמתשמש
ילע וישכעו לבגומ ןמזל התיה העצההש יל ונע םה .הז םע הרוק המ יתלאשו הרבחל יתבתכ .םניחב
.הנכותה תא שוכרל

:יל ובתכ םהש המ הנה
This feature is actually over.
ProductXYZ users were entitled for a free upgrade for a limited period of time in
the past.

םוש טעמכ קחומ אל ינא) .ילש ינורטקלאה ראודה ןויכראב יתקדבו יניעב ןח האצמ אל הבושתה
םהש בתכמה תא יתאצמ ,ןכאו .(םעפ הזל קקדזא ילוא ,עדוי ימ ,רמוש ינא לכה .ינורטקלא ראוד
ימ לכל םניחב הנכותה תא בורקב וחלשי םהש יל םיעידומ םה ובש םישדוח המכ ינפל יל וחלש
.הנושארה הסריגה תא שכרש

:בתכמה לש ירוקמה טסקטה הנה

Dear ProductX Customer,

We are proud to announce the successor of ProductXYZ - XPlus.
XPlus offers everything ProductX offered and more.

As registered customers of ProductXYZ, you will be getting your upgrade to
version 1.0 of XPlus FREE of charge. The upgrade will be emailed to you very
soon.


.ןמז תלבגמ םוש הרכזוה אלו םניחב השדחה הסריגה תא וחיטבה ןכ םהש הרזחב הרבחל יתבתכ
?הבושתב לבקמ ינא המו .יל וחלש םהש ןושארה בתכמהמ טוטיצה תא יתבליש בתכמב

תוחוקל רפסמב רזעהל התיה ונתנווכ .ונלש העצהל ןמז תלבגמ ונייצ אל ,ןכא .ךתדמע תא ןיבמ ינא"
אוה םויהו תוכיאה תוקידב תא החלצהב רבע רצומה - רמגנ הזה בלשה .שדחה רצומה תקידבל ונלש
.הריכמל עצומ

םא יל עדוה אנא .10% לש החנהב שדחה רצומה תא ךל רוכמלו ךתארקל תכלל לכונש בשוח ינא
".ןיינועמ התא

הלש תוחוקלב שמתשהל התיה הרבחה תרטמ .הרבחה לש היגטרטסאה תא ףשח הזה בתכמה
.תוחוקלל חלשנש ןושארה בתכמב הנייוצ אל וז הדבוע ."ןויסנ ינפש"כ
אלש רבד ,ראודב הנכותה תא םהילא ולבקי בתכמה ינעמנ לכש ןייוצ בתכמב ,ןכ ומכ
.עצבתה

הנקסמה
.םיאקירמאהמ דומלל המ הברה םהל שי לבא םלועב תומכחה תונכותה תא םירצוי ילוא םילארשיה
.תומייקמ אל ךכ רחאו ינורטקלא ראודב והשמ תוחיטבמ אל ןמצע תא תודבכמש תויאקירמא תורבח
םיעדוי םה .חכוותהל ילב .רצומה תא וחלשי דיימ םה ,המיוק אל החטבההו תועט התרק םאו
.םיילאיצנטופ תוחוקל הברה חירבהל לוכי הצורמ אל דחא חוקלש

.דבלב 100$ אוה הנכותה ביכר ריחמ ?הזה קסעה לכב בוצעו קיחצמ המו

...ךשמה םג שיו

םיבשחממ םיבושח רתוי םישנא

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.