INFO / ןהכ ןנח
רתאה תפמ

םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט

,ךופה אצי לכהו םילילמת דבעמל ותוא קיבדהלו טנרטניאהמ טסקט קיתעהל םתיסינ םא
.ןוכנה ןוויכל טסקטה תא ךופהל ידכ הז ףדב ושמתשה

,תינכותה תא וליעפתו טסקטה תא וקיבדתש רחאל
.םילילמתה דבעמב ותוא קיבדהלו קיתעהל ולכותו רשי ותוא ולבקת

םישוע ךיא

טנרטניאהמ תירבעב טסקט קיתעהלו רוחבל .1

הז ףדל רובעל .2

טסקטה תא עובירב קיבדהל .3

(Enter) הקיר הרוש ידי לע תואקספ ןיב דירפהל .4

"החילש" לע קילקהל .5


    


:םכל דיגהל בושח והשמ יל שי
.טנרטניאב םיאצומ םתאש םיטסקט רימהל איה תאזה תינכותה תרטמ
.טנרטניאל םירבוחמ םתאשכ קר תדבוע איה ,ןכל
.בלה תמושת לע הדות

םילילמתה תא דבאל אל קר

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.