info.org.il
טנרטניאב םייחה : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

(תילגנאב) אורקל ךירצ תעדל ידכ
.תירבעב תצק םג שיו

."ילאטיגיד עדימ"ב תושלוגהמ תחא יתוא הלאש "? הז לכ תא עדוי התא ךיא"
טנרטניאה .םיניזגמב אלו םירפסב בותכ אל טנרטניאה .הברה ארוק ינא .דאמ טושפ
.הברה אורקל םיכירצ םינכדועמ תויהל ליבשבו טנרטניאב בותכ

?אורקל המ לבא

ןוכנה רתאה תא םתאצמ םאו םימייוסמ םיאשונב םיזכרתמש םייתוכיא םירתא שי
.תועיבקב ארוק ינאש עדימ תורוקמ לש המישר הנה .םינכדועמ םתא
.יל ובתיכ אנא ,ןאכ עיפומ אלש ןיינעמ עדימ רוקמ תועיבקב םיארוק םתא םא

.שדח ןולחב וחתפיי םירתאהש םכל ריכזמ ינא

טנרטניא ינמוי
תא םירתאה ילעב םיבתוכ םהבש םיישיא םירתא םה (weblogs) טנרטניא ינמוי
.םהינש לש בוליש וא םהלש םייחב וא תשרב םירוקש םיפטוש םיניינע לע םתעד
לש זוכיר םה ,השעמל .םויה לכ ךשמב עובק ןפואב םינכדעתמ ללכ ךרדב םירתאה
שי .םירחא טנרטניא ינמויב םהילע וארק םיבתוכהש םיניינעמ םיפדו םירתאל םיקניל
םייתוכמסהו םיפיה ,םיניינעמה תא אוצמל ךירצ קר .טנרטניא ינמוי ןומה תשרב
.םהיניבש

.טנרטניא ןמוי ךרוע לש תימצע תוננובתה ןאכ אורקל ולכות ,הז המ רתוי ןיבהל ידכ

rc3.org
.Rafe Colburn לש טנרטניאה ןמוי
Technology, politics, media criticism, and occasional humor lovingly
maintained by Rafe Colburn since December 12, 1998

Zeldman.com
ינבמ אוה ,ןכ .טנרטניאב רתויב םיעיפשמה םיבצעמה דחא אוה ןמדלז ירפ'ג
.ונמע

CamWorld -Thinking outside the box
טבמ ,עדימ תרוטקטיכרא ,םירתא בוציע .Cameron Barrett לש טנרטניאה ןמוי
.טנרטניאה בצמ לע ישיא

Flutterby
.םירבחו Dan Lyke לש ןווקמה תיבה
.קר אל שממ .קר אל לבא .סקסב השובה רסח קוסיעה אוה םש בהוא ינאש המ

תושדח
ResearchBuzz
.עדימ שופיח ירתא םוחתב םישודיח

SlashDot - News for Nerds. Stuff that matters
יבבוח לשו (Open Source) "חותפה דוק"ה תעונת לש םייזכרמה םירתאה דחא
,עדימה שפוח ומכ םיאשונ לע םיניינעמ םינויד .UNIX תחפשממ הלעפה תוכרעמ
.םייעדמ םייוליגו תושידח תויגולונכט ,תונכית

Webword- Technology. Humans. Experience.
.שמתשמ קשממו תוישומיש יאשונב תובתכ זכרמה רתא

Search Engine Watch
.שופיחה יעונמ םיענ םהילאש םינוויכו תויגולונכט לש קימעמ חותינ
.ינורטקלא ראודב ןוכדיע םעפ ידמ לבקל רשפא

Yahoo! Picks of the Week
ער לכהש רמא ימ) !Yahoo לש םירחבנה םירתאה תמישר תא ראודב לבקל רשפא
.(?םש

ןויד תוצובק
CHI-WEB
ביבס דוחייב ,םיבשחמו םישנא ןיב רשקה יאשונב ינורטקלא ראודב ןויד תצובק
.טנרטניאה

Web4Lib
תא םש םילהנמו תוירפסב םידבועש םישנא לש ינורטקלא ראודב ןויד תצובק
.טנרטניאהו םיבשחמה

alt.hypertext

comp.human-factors

...דועו
useit - usable information technology
רשפא .טנרטניאהו תוישומיש יאשונב רמאמ ןסלינ בוקיי'ג םסרפמ םייעובשב םעפ
.םסרפתמש שדח רמאמ לכ לע העדוה לבקלו םשריהל

תירבעב
.ינורטקלא ראודב עובשב םעפ חלשנש טנרטניא ןועדימ אוה "ביטקלוקה"
.טנרטניא יחמומל דעוימו טנרטניא יחמומ ידי לע בותכ אוה
.םש ףתתשמ ינא םג

םיבשחממ םיבושח רתוי םישנא

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.