"אנשים שצריכים לבקש סליחה"

יום הכיפורים

הפך להיות

יום הכעסים